Spraak

Als je niet goed verstaanbaar bent voor je omgeving, kan logopedie een groot verschil maken. Voorbeelden van spraakproblemen zijn: articulatieproblemen, stotteren, nasaliteitsstoornissen, dysartrie, broddelen en een vertraagde spraakontwikkeling.

Onderzoek

De spraak wordt in kaart gebracht met gestandaardiseerde testen. Verder kan er aanvullend onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts, KNO-arts of een multidisciplinair team op een audiologisch centrum nodig zijn.

Behandeling

De logopedische behandeling is gericht op het verbeteren van de spraakontwikkeling en kan indirect en/of direct plaatsvinden. Bij indirecte therapie leg ik ouders uit hoe ze hun kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij directe therapie staat de wisselwerking tussen uw kind en mij centraal. De behandelingen zullen met name gericht zijn op het verbeteren van het taalbegrip en het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact en het nemen van beurten. Ik betrek ouders zoveel mogelijk bij de behandeling. 

Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraakontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Ik zie in mijn praktijk bijvoorbeeld al kinderen van 14 maanden waarbij de logopedie al effect heeft.